Oktatás

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

A 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozat szerint, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7), illetve a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7. §-nak megfelelően a 2021/2022-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

április 15. (csütörtök) és 2021. április 16. (péntek)

Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan. Az óvodába és az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az Nkt. 45. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (7-11) szabályozza az életvitelszerű ott lakás fogalmát!)
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő (…) köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Körzethatárok megtekinthetők:
https://kir.hu/KIR2 KORZET 3h/Pub/Index

A szülő az Nkt. 37. § (2-3) bekezdése értelmében az óvoda, az iskola elutasító döntése ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt (…) szabálysértést követ el.

Vác, 2021. március 16.

Verebélyi Gábor Ákos s.k.
tankerületi igazgató