Hírek

A Kerekdomb lesz az új Sumica?

Saját telkére kérelmezett építésiszabályzat-módosítást egy képviselő

Babos-Kaszab Veronika önkormányzati képviselő a polgármesterhez, a főépítészhez és a jegyzőhöz címzett kérelemben kezdeményezte, hogy a 2021. szeptember 9-én a tulajdonába került 010/7 helyrajzi számú, a belterülettel közvetlenül szomszédos mezőgazdasági besorolású telek kaphasson egy újonnan kialakított övezet alapú besorolást, ami megengedi a fedeles lovarda, istálló, valamint az ezekhez kapcsolódó vendéglátó, szállás jellegű építmények elhelyezését. A telek egy 2021. augusztusban történt megosztás útján jött létre, ami a főépítész véleménye szerint csak egy mulasztás miatt történhetett meg, mivel a 28 322 nm nagyságú telek mérete nem éri el az övezetben kialakítható legkisebb 50 000 nm-es méretet. A testület október 27-én tárgyalta a kérelem miatt keletkezett előterjesztést. Több képviselő a napirendről való levételt és a kérelem visszavonását javasolta, amit a kérelem félreérthetőségére hivatkozva a kérelmező a vita végén meg is tett.

Az előterjesztés szövegéből megtudhatjuk, hogy már a telekalakítás több kérdést felvet: „A HÉSZ-ben előírt teleknagyságnál kisebb telek kialakítása szabálytalan, de a földhivatal bejegyzése szerint jogerős állapot, és a jelenlegi tulajdonos tulajdonba jutása előtt jött létre.” A 010/07 hrsz. telek a korábbi 010/4 telek megosztása után jött létre. 

A képviselőasszony és férje 2021. október 15-én főépítészi konzultáción szóbeli tájékoztatást kaptak a telek építési jogairól. A főépítész arról kellett, hogy tájékoztassa őket, hogy az Má-2 övezetben, amibe a 010/7 hrsz. telek be van sorolva, a beépíthető legkisebb telekterület 50 000 nm. Ezért a 010/7 hrsz.-ú telken épület nem helyezhető el. Ennek ellenére egy 2021. november 9-én készült fénykép szerint a telken istállóépület épült. A Pest Megyei Kormányhivatal építésfelügyeleti hatósági hatáskörében eljárva határozatban kötelezte az építtetőt, hogy az ingatlant tegye szabályossá, vagy az ingatlanon megépített fedett­-nyitott tárolót bontsa el a döntés véglegessé válását követő 180 napon belül. A döntés a közléssel véglegessé vált. A 180 nap határidő 2022. június végén járt le.

Az előterjesztés mellékletét képező, Babos-Kaszab Veronika által 2022. szeptember 26-án írt kérelemből kiderül, hogy a kérelmezőnek tudomása van a telek megosztása körüli anomáliáról. A kérelem legfőbb tárgya, hogy „…a jövőben lovas foglalkozásoknak, lovasiskolának is helyt adó vállalkozásom alapját szolgáló legelő művelési ágú és a jelenlegi HÉSZ szabályozása szerint Má2-es jelű (…) terület, mely Csobánka külterület 010/7 hrsz.-ú, kaphasson egy újonnan kialakított övezet alapú besorolást”

Az új övezet elnevezésére és tartalmára is javaslatot tesz a kérelemben: 

„A Kb-Ls3 jelű övezetben elhelyezhetők: 

– a lovagló komplexum fő rendeltetési egységei (fedeles lovarda, istálló, tárolók, stb.)

–  az ezeket kiszolgáló és kiegészítő (vendéglátás, szállás jellegű rendeltetés, szociális létesítmények, stb.) létesítmények 

– a terület működtetéséhez, fenntartásához szükséges egyéb létesítmények (szabadtéri lovaspályák, karámok, sportpályák, játszótér, stb.)”

Továbbá hangsúlyosan javasolja, hogy az övezetben ne lehessen lakóingatlant építeni.

Az ülésen Babos-Kaszab Veronika felszólalásában nehezményezte, hogy az előterjesztés nem teljesen tükrözi a szándékait. Kérte, hogy a szabálytalan építkezésre ne tegyenek utalást a vitában, mivel az az ügy jelenleg közigazgatási törvényszék előtt van. A leírtaknak némileg ellentmondva közölte, hogy kizárólag legelőként használják és így is kívánják használni a jövőben is a területet. Húsz éve tart lovakat és már húsz éve vágyik arra, hogy ezt a lakóingatlana mellett tehesse meg, valamint végezhessen a későbbiekben lóasszisztált tréningeket vállalkozás formájában. Csak azért javasolta a kérelemben leírt övezetet, mert hasonló már létezik Csobánkán 30 000 nm legkisebb teleknagysággal, és kizárólag abban találta meg a számára egyedül szükséges lóbeállót az elhelyezhető épületek között.

A képviselők leginkább a napirendről való levételt vagy a kérelem visszavonását szerették volna elérni a vitában, ami végül meg is valósult. Babos-Kaszab Veronika a támogatás hiányát tapasztalva visszavonta kérelmét, így nem kellett döntést hoznia a testületnek.

Az előterjesztés teljes szövege elérhető a csobanka.hu oldalon:
csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/10/120-2022.pdf

Az előterjesztés vitájának vágatlan felvétele megtekinthető a Csobánka TV Youtube csatornán: